พรบ - 123Srikrungbroker

MGM Member Get Member สมาชิกชวนสมาชิก มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ขายประกันรถ พรบ ได้มากกว่า 30 บริษัท

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ขายประกันรถ พรบ ได้มากกว่า 30 บริษัท

Post Top Ad

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พรบ

พรบ

   การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้

ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ซึ่งบังคับให้รถทุกคัน    ที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้มีการทำประกันภัย  พ.ร.บ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้า ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
เพราะเหตุประสบภัย จากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที โดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่ารักษา
พยาบาลหรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต
ร่างกาย   และอนามัยเท่านั้น   ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลแต่อย่างใด โดยความคุ้มครอง
ที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ) (Download)

 ตารางเบี้ย (Download)

วิธีปฏิบัติสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัย พ.ร.บ. (Download)


ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

   รถที่ต้องทำประกันภัยตาม      พ.ร.บ.      ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก       กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร       เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วย
กำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า    หรือพลังงานอื่น  เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง  รถบดถนน   รถอีแต๋น  ฯลฯ  ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบก
ไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แล้วก็จัดเป็นรถ
ที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย


ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.


1.สำหรับรถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์
2.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวัง กำหนด
3.รถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วน
   ราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
4.รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ


ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่   เจ้าของรถ  ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ   และผู้นำรถที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กฎหมายกำหนดโทษปรับไว้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท


ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ผู้ประสบภัย  หมายถึง  ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ   ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร  คนเดินเท้า  หากได้รับ
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. นี้


อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

กำหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัย
ต่างจากที่นายทะเบียนกำหนดรับฟังการบรรยาย พรบ.จากประธานศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครทำ พรบ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คลิ๊กที่นี่ ลงทะเบียนทำ พรบ.

ต้องการเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ เชิญลงทะเบียนที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here